Wartości

które prowadzą do zwycięstwa
 • Rzetelność

  Najważniejsze są dla nas potrzeby naszych Klientów, dlatego do każdego powierzonego nam tematu podchodzimy indywidualnie. Unikamy rutyny i schematycznych odpowiedzi. Dopiero po dokładnym wywiadzie z Klientem oraz po dogłębnej analizie przedstawionej przez niego dokumentacji proponujemy najlepsze rozwiązanie.

 • Uczciwość

  Każda współpraca musi być oparta na wzajemnym zaufaniu, które wynika ze szczerości po obydwu stronach. Jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie, jak również w stosunku do naszych Klientów. Przedstawiamy Klientowi dostępne rozwiązania prawne z uwzględnieniem ryzyka, jakie może się pojawić w związku ze stanem faktycznym danej sprawy. Na bieżąco informujemy go o postępach w sprawie oraz konsultujemy z nim każdą decyzję mogącą mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Klient jednak sam decyduje, w jakim stopniu chce być zaangażowany w postępowanie i o czym chce być przez kancelarię informowany.

 • Pasja

  Postępowania sądowe to nasza pasja i w nich czujemy się najlepiej. Fascynuje nas liczba scenariuszy, jakie jest w stanie napisać życie oraz to, w jaki sposób wpisują się one w przepisy prawne. Umiemy i lubimy poruszać się w gąszczu przepisów, które dla innych są nużące. Odnajdujemy satysfakcję w przekładaniu trudnych terminów na język zrozumiały dla osób niepodzielających naszej pasji.

Autorska kancelaria

z indywidualnym podejściem do klienta
Zamknij

Anna Diaby-Lipka

Jesteśmy kancelarią ekspercką, specjalizującą się w prawie procesowym, w szczególności w gospodarczych i cywilnych postępowaniach sądowych.

Celem naszej działalności jest zagwarantowanie naszym Klientom najwyższej jakości usług prawnych przy wykorzystaniu naszego wieloletniego doświadczenia.

Założycielka kancelarii, adwokat Anna Diaby-Lipka, ma ponad 12-letnie doświadczenie zdobyte w renomowanych międzynarodowych kancelariach: Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp. k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k. W tej ostatniej zajmowała stanowisko starszego prawnika w dziale rozwiązywania sporów i postępowań arbitrażowych.

Mecenas Anna Diaby-Lipka reprezentowała Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak również sądami arbitrażowymi (m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych zgodnie z UNCITRAL Arbitration Rules). Postępowania były związane z prawem umów, prawem spółek, czynami nieuczciwej konkurencji, sporami budowlanymi i szeroko pojmowanymi sporami gospodarczymi i cywilnymi. Założycielka kancelarii doradzała Klientom w postępowaniach mediacyjnych, negocjacjach poprzedzających wszczęcie postępowania sądowego, w postępowaniach zabezpieczających roszczenia Klientów, w postępowaniach egzekucyjnych zmierzających bezpośrednio do zaspokojenia roszczeń, jak również w rozmowach ugodowych prowadzonych przed wszczęciem postępowania sądowego, w trakcie i po jego zakończeniu.

Zaangażowanie i profesjonalizm mecenas Anny Diaby-Lipki są doceniane przez Klientów. Trzykrotnie była nominowana w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers and Partners. Wspomniany ranking od 1990 roku wskazuje najlepszych biznesowych prawników w 185 krajach.

Adwokat Anna Diaby-Lipka pełniła rolę arbitra w konkursach arbitrażowych organizowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Była również arbitrem w konkursie arbitrażowym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. To jeden z najbardziej prestiżowych i największych międzynarodowych konkursów dla studentów prawa. Jego celem jest popularyzacja międzynarodowego prawa handlowego oraz arbitrażu. W ramach działalności pro bono mecenas Anna Diaby-Lipka udzielała porad prawnych w Fundacji Academia Iuris.

Założycielka kancelarii jest współautorką rozdziału 33 – Polska w The International Arbitration Review (wydanie piąte), autorką artykułu „Pozbawienie strony prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd jako podstawa do uchylenia wyroku sądu polubownego” zamieszczonego w Biuletynie Arbitrażowym wydawanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (nr 22 ze stycznia 2015 roku), publikowała również w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Mecenas Anna Diaby-Lipka w 2005 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku ukończyła Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, które jest prowadzone przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. W 2006 roku adwokat Anna Diaby-Lipka ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wiemy, co to upór, determinacja i chęć wygranej, bo założycielka kancelarii jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski w pływaniu. Od 20 lat jej 25 rekordów Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran Olsztyn, którego była zawodniczką, pozostaje niepobitych. Zdobyła również wiele medali na Akademickich Mistrzostwach Polski jako zawodniczka Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Diaby-Lipka

Jesteśmy kancelarią ekspercką, specjalizującą się w prawie procesowym, w szczególności w gospodarczych i cywilnych postępowaniach sądowych.

Celem naszej działalności jest zagwarantowanie naszym Klientom najwyższej jakości usług prawnych przy...

Czytaj więcej Zapytaj o konsultacje

Co nas

wyróżnia
 • Ponad 12 lat
  doświadczenia

 • Prestiżowe
  międzynarodowe
  nominacje

 • Krótki
  czas reakcji

 • Elastyczność
  i mobilność

Jak pracujemy

czyli co nas wyróżnia we współpracy z klientem

Kancelaria przede wszystkim specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w cywilnych i gospodarczych
postępowaniach sądowych powstałych na gruncie prawa cywilnego i handlowego.
Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim i angielskim.

 • 1
  Ugodowe zakończenie sporu

  Na etapie poprzedzającym wniesienie pozwu przez Klienta zmierzamy do zminimalizowania kosztów i rekomendujemy podjęcie próby ugodowego zakończenia sporu. W tym celu wspieramy Klienta w prowadzeniu rozmów/negocjacji z drugą stroną, ewentualnie, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, sami je prowadzimy.

 • 2
  Przekazywanie informacji

  Informujemy Klienta na bieżąco o stanie sprawy. Wiemy, że wszelkie spory sądowe negatywnie wpływają na codzienność naszych Klientów i dlatego, o ile to możliwe, staramy się zakończyć sprawę ugodą przed wszczęciem postępowania sądowego.

 • 3
  Wsparcie w postępowaniu sądowym

  W sytuacji, gdy postępowania sądowego nie da się uniknąć (z powodu braku dojścia do porozumienia z drugą stroną lub ze względu na fakt, że to przeciwko Klientowi wniesiono pozew lub z innych przyczyn), proponujemy Klientowi rozwiązania prawne pomagające minimalizować wynikające z tego konsekwencje i ryzyka.

 • 4
  Reprezentacja w sądzie

  Sporządzamy wszelkie pisma procesowe niezbędne do obrony prawnej Klienta, jak również reprezentujemy go w postępowaniu sądowym. Klient na bieżąco jest informowany o postępach w sprawie, postanowieniach i zarządzeniach wydawanych przez sąd, terminach kolejnych rozpraw oraz krokach, jakie powinny zostać podjęte.

 • 5
  Konsultacje z Klientem

  Nie podejmujemy żadnych działań bez konsultacji z Klientem. Dzięki temu Klient ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w przedmiocie rekomendowanych przez nas czynności.

Usługi

oferowane przez kancelarię
 • Konsultacje
  prawne

  Konsultacje
  prawne

  z zakresu prawa handlowego i cywilnego

 • Sporządzanie
  opinii prawnych

  Sporządzanie
  opinii prawnych

  z zakresu prawa handlowego i cywilnego

 • Analiza potencjalnych
  roszczeń

  Analiza potencjalnych
  roszczeń

  przedstawienie opinii co do sposobu ich dochodzenia oraz proponowanej strategii procesowej

 • Reprezentacja
  w negocjacjach
  ugodowych

  Reprezentacja
  w negocjacjach
  ugodowych

  zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, w jego trakcie, jak również po jego zakończeniu, w tym sporządzenie projektu ugody, negocjowanie jej postanowień oraz zawarcie jej w formie ugody sądowej

 • Sądowe
  zabezpieczenie
  roszczeń

  Sądowe
  zabezpieczenie
  roszczeń

  w tym przedstawienie opinii co do sposobu ich dochodzenia oraz proponowanej strategii procesowej

 • Reprezentacja
  w postępowaniach
  egzekucyjnych

  Reprezentacja
  w postępowaniach
  egzekucyjnych

 • Reprezentacja
  w gospodarczych i cywilnych postępowaniach
  sądowych

  Reprezentacja
  w gospodarczych i cywilnych postępowaniach
  sądowych

  w tym sporządzanie pism procesowych (również pozwów i odpowiedzi na pozew), uczestnictwo w rozprawach, bieżąca rekomendacja co do strategii procesowej

 • Reprezentacja
  w postępowaniach
  mediacyjnych

  Reprezentacja
  w postępowaniach
  mediacyjnych

 • Reprezentacja
  w postępowaniach
  arbitrażowych

  Reprezentacja
  w postępowaniach
  arbitrażowych

  w tym sporządzanie pism procesowych (również pozwów i odpowiedzi na pozew), uczestnictwo w rozprawach, bieżąca rekomendacja co do strategii procesowej

Obszary działalności Czytaj więcej
Zamknij

Obszary działalności

Świadczone przez nas usługi najczęściej dotyczą takich obszarów jak:

 • Postępowania „frankowe”,
 • Dochodzenie należności wynikających z transakcji handlowych,
 • Żądanie zwrotu nienależnie spełnionego świadczenia,
 • Dochodzenie odszkodowań i kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy,
  jak również wykonania innych zobowiązań objętych zawartą przez strony umową,
 • Dochodzenie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, w tym również wykonania
  obowiązków ubezpieczyciela przyjętych przez niego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej członków organów spółek handlowych,
 • Dochodzenie należności wobec wspólników spółek, członków zarządu, poręczycieli,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Roszczenia związane ze stosunkiem pracy,
 • Roszczenia związane z czynami nieuczciwej konkurencji (np. nieuczciwą reklamą, naruszeniem
  tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianiem kontrahentów do rozwiązania umowy),
 • Zobowiązanie do złożenia oświadczenia o zawarciu umowy o określonej treści,
 • Uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela,
 • Ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa.

Zalety,które procentują

 • Wszechstronne doświadczenie również w pracy
  z klientami zagranicznymi

 • Opanowanie w trudnych sprawach

 • Łatwość w komunikacji

 • Zrozumienie biznesu

 • Elastyczność co do rozwiązań prawnych

 • Dostępność

 • Szybki czas reakcji

Aktualnieprowadzone postępowania

 • dla podmiotów gospodarczych

  93%
 • gospodarcze postępowania sądowe

  97%
 • cywilne postępowania sądowe

  89%
 • postępowania egzekucyjne

  85%

Prawa nie działają same z siebie.

- Mencjusz

Skontaktuj się

jeśli potrzebujesz porady prawnej

Anna Diaby-Lipka
Kancelaria Adwokacka

Adres

ul. Chmielna 21/19
00-021 Warszawa
NIP 739-323-14-20
REGON 141635930

Zobacz na mapie

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 09.00 – 17.00

PORADY PRAWNE – KONSULTACJE ONLINE

Teraz możesz rezerwować terminy i zarządzać nimi za pomocą naszej strony rezerwacji →  TUTAJ 

 

Dane kontaktowe

+48 536 041 930 biuro@adl-kancelaria.pl

Dane do przelewu

Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka
ul. Chmielna 21/19,00-021 Warszawa
numer rachunku bankowego: 16 1140 2017 0000 4702 0913 9942
bank: mBank S.A. poprzednio BRE BANK S.A. (bankowość detaliczna) Łódź, skrzynka pocztowa 2108, 90-959 Łódź, Polska
ul. Chmielna 21, 00-021 Warszawa, Polska