Poprzedni post Następny post
13.03.2020

Przedsiębiorco, czy jesteś przygotowany na wykonywanie poleceń Premiera?

W chwili obecnej najważniejszym dokumentem regulującym życie w Polsce jest, tzw. ustawa o koronawirusie, czyli ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa weszła w życie 8 marca 2020 roku i zawiera przepisy szczególne względem obowiązujących już przepisów w innych ustawach.

Zawarte w ustawie zmiany w zakresie pracy zdalnej, dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zwolnienia od stosowania prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz możliwości wydawania przedsiębiorcom poleceń przez władze publiczne obowiązują od dnia wejścia w życie ustawy przez kolejnych 180 dni.

 

POLECENIA WYDAWANE PRZEDSIEBIORCOM

Kto

Premier na wniosek wojewody, po poinformowaniu Ministra Rozwoju.

Komu

Przedsiębiorcom

Katalog przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym został rozszerzony o przedsiębiorców wytwarzających i dystrybuujących produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki ochronne i wyroby medyczne oraz udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zadania przedsiębiorców w mobilizacji gospodarki to między innymi:

 • planowanie operacyjne (obejmujące przedsięwzięcia planistyczne, dotyczące w szczególności funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny);
 • wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym mogą zostać nałożone zadania:

 • w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych;
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • środków ochronnych i wyrobów medycznych;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby ludności Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Jak

W drodze decyzji administracyjnej, która nie wymaga uzasadnienia i ma podlegać natychmiastowemu wykonaniu (tj. z chwilą ogłoszenia lub doręczenia). Polecenia mogą też być wydawane ustnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail).

Strony umowy

Przedsiębiorca i Wojewoda. Za realizację polecenia zapłaci budżet państwa. Przygotowanie do realizacji zadań wskazanych w umowie maja być finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

Sankcje

W przypadku odmowy przez przedsiębiorcę zawarcia umowy, polecenie będzie podlegało natychmiastowemu wykonaniu.

 

DECYZJE, ZALECENIA I WYTYCZNE

Kto

Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Komu

Osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą;
 • pracodawcom;
 • podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lotnictwa cywilnego;
 • użytkownikom statków powietrznych;
 • użytkownikom cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami.

Jak

Decyzją administracyjną. Decyzją Główny Inspektor Sanitarny może nałożyć obowiązek:

 • podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie;
 • dystrybucji: produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych (w stosunku do hurtowni farmaceutycznych); środków ochrony osobistej (w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów);
 • współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku kierowania decyzji do podmiotów innych niż te organy.

Decyzje nie wymagają uzasadnienia i podlegają natychmiastowemu wykonaniu (tj. z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia). W nagłych przypadkach mogą być wydawane ustnie jednak niezwłocznie muszą zostać potwierdzone na piśmie.

Odwołanie od decyzji można wnieść do Ministra Zdrowia w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia.

Zaleceniem lub wytycznymi określa się sposób realizacji działań wskazanych w decyzji – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zalecenia lub wytyczne ogłaszane są:

 • przez Głównego Inspektora Sanitarnego – poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • przez państwowego inspektora sanitarnego – poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego państwowego inspektora;
 • przez ministra właściwego do spraw zdrowia – za pośrednictwem jednostki podległej lub nadzorowanej właściwej w zakresie systemów informatycznych w ochronie zdrowia;
 • przez wojewodę – w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie;
 • nieodpłatnie, przez podmiot mający prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w terminie wskazanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
 • nieodpłatnie, przez redaktora naczelnego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, w sposób i w terminie wskazanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
 • nieodpłatnie, w środkach komunikacji publicznej, w sposób i w terminie wskazanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jeśli dotarli Państwo tutaj, to najprawdopodobniej przeczytali Państwo cały artykuł. Jeśli mam racje i artykuł się Państwu podobał będę wdzięczna za polubienie mojej strony Facebook, gdzie na bieżąco dodaję inne podobne artykuły.  

Tagi:

 • 29.08.2023

  WYGRANA Z SANTANDER CONSUMER BANK SA ORAZ Z RAIFFEISEN

  Czytaj więcej
 • 01.08.2023

  Zwolnienie z obowiązku płacenia rat

  Czytaj więcej
 • 31.07.2023

  Wyższe wykształcenie a nieważność kredytu frankowego [ADL na YT]

  Czytaj więcej

Skontaktuj się

jeśli potrzebujesz porady prawnej

Anna Diaby-Lipka
Kancelaria Adwokacka

Adres

ul. Chmielna 21/19
00-021 Warszawa
NIP 739-323-14-20
REGON 141635930

Zobacz na mapie

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 09.00 – 17.00

PORADY PRAWNE – KONSULTACJE ONLINE

Teraz możesz rezerwować terminy i zarządzać nimi za pomocą naszej strony rezerwacji →  TUTAJ 

 

Dane kontaktowe

+48 536 041 930 biuro@adl-kancelaria.pl

Dane do przelewu

Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka
ul. Chmielna 21/19,00-021 Warszawa
numer rachunku bankowego: 16 1140 2017 0000 4702 0913 9942
bank: mBank S.A. poprzednio BRE BANK S.A. (bankowość detaliczna) Łódź, skrzynka pocztowa 2108, 90-959 Łódź, Polska
ul. Chmielna 21, 00-021 Warszawa, Polska