Poprzedni post Następny post
02.04.2021

Zaskarżenie uchwał zgromadzenia wspólników sp. z o.o. – pytania i odpowiedzi cz. 2

Dzień dobry,

Witaj w drugiej części pytań i odpowiedzi. W pierwszej części, którą znajdziesz 👉 tutaj, dowiedziałeś się jakie uchwały można zaskarżyć. Dzisiaj powiem Ci kto i do kiedy może to zrobić. Do dzieła!

Kto może zaskarżyć uchwałę?

Prawo do wniesienia pozwu o uchylenie uchwały wspólników przysługuje:

 • zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnych ich członkom;
 • wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
 • wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników;
 • wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu – jednak tylko w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;
 • w przypadku pisemnego głosowania – wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.

Czy poza podmiotami wymienionymi powyżej ktoś jeszcze ma prawo zaskarżyć uchwałę?

Nie.

Wymienione w Kodeksie spółek handlowych podmioty uprawnione do zaskarżania uchwał stanowią katalog zamknięty, który nie może zostać rozszerzony wolą wspólników poprzez odmienne uregulowanie tej kwestii w umowie spółki. Umowa spółki nie może również tego kręgu ograniczyć.

W czyim imieniu działa organ spółki zaskarżający uchwałę?

Organ spółki zaskarżający uchwałę wspólników działa we własnym imieniu. Zarząd skarżąc uchwałę nie może działać z jednej strony jako podmiot skarżący, a z drugiej jako organ reprezentujący w postępowaniu sądowym spółkę, która jest przeciwną stroną sporu.

Jak organ powinien podjąć decyzję o zaskarżeniu uchwały?

Decyzja musi zapaść w drodze uchwały tego organu.

Powództwo powinni wytoczyć wszyscy członkowie wchodzący w skład organu. W tym przypadku nie działają przyjęte w spółce zasady reprezentacji, gdyż dotyczą one sytuacji gdy organ działa za spółkę, a nie przeciwko niej.

Organ spółki w postępowaniu sądowym może ustanowić pełnomocnika procesowego, którym może być tylko adwokat lub radca prawny. Co ważne nie może on być ze spółką w stosunku pracy, stałym stosunku zlecenia albo sprawować zarządu majątkiem spółki lub interesami.

Czy organ ma obowiązek zaskarżenia uchwały?

W doktrynie wskazuje się, że w przypadku stwierdzenia, że uchwała spełnia przesłanki do jej uchylenia zarząd  lub rada nadzorcza mają obowiązek wystąpienia z powództwem o jej uchylenie. Zaniechanie spełnienia tego obowiązku naraża członków zarządu lub rady nadzorczej na odpowiedzialność odszkodowawczą względem spółki na podstawie art. 293 Kodeksu spółek handlowych.

Czy zarząd ma obowiązek wykonania wadliwej uchwały?

Zarząd nie ma obowiązku wykonania wadliwej uchwały, o ile niezwłocznie podejmie kroki zmierzające do jej zaskarżenia. Fakt zaskarżenia uchwały, której wykonania odmówiono, potwierdzi zasadność odmowy jej realizacji.

Czy członek zarządu odwołany z pełnienia funkcji może zaskarżyć uchwałę odwołującą?

Członek organu spółki wnoszący pozew musi być członkiem organu w chwili jego złożenia. W konsekwencji odwołany członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie jest uprawniony do zaskarżenia uchwały odwołującej go z pełnienia funkcji.

 A co ze wspólnikiem spółki? Czy były wspólnik może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników?

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że były wspólnik jest uprawniony do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników, która dotyczy jego praw korporacyjnych lub majątkowych. Nie jest to związane z potrzebą wykazywania w tym zakresie interesu prawnego przez byłego wspólnika.

Warunkiem zaskarżenia uchwały jest jednak zażądanie zaprotokołowania sprzeciwu. Żądanie to można zgłosić przed podjęciem uchwały jednak razem z oświadczeniem, że wspólnik będzie głosował przeciwko niej.

W przypadku podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, przy jej zaskarżeniu, wspólnik nie musi wykazać, że głosował przeciwko. W takiej sytuacji od wspólnika wymaga się jedynie, aby wykazał, że zgłosił żądanie zaprotokołowania sprzeciwu. Nie ma jednak znaczenia czy sprzeciw został faktycznie zaprotokołowany, wystarczy, że wspólnik zgłosił żądanie.

W jakim terminie należy wnieść pozew o uchylenie uchwały wspólników?

Pozew należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy.

Wskazane powyżej terminy są terminami zawitymi prawa materialnego. Ich upływ powoduje wygaśnięcie uprawniania do zaskarżenia uchwały, zaś sąd zobowiązany jest uwzględnić upływ tego terminu z urzędu.

Czy syndyk jest związany miesięcznym terminem?

Tak. Syndyk, który wykonuje uprawnienia wynikające z uczestnictwa upadłego w sp. z o.o. przy wytoczeniu powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w tejże spółce jest związany wskazanymi powyżej terminami.

W tej części to tyle. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda postępowanie o uchylenie uchwały zapraszam do przeczytania części trzeciej pytań i odpowiedzi.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł i był on dla Ciebie pomocy podziel się nim proszę ze znajomymi.

Pozdrawiam,

adw. Anna Diaby-Lipka

Tagi:

 • 29.08.2023

  WYGRANA Z SANTANDER CONSUMER BANK SA ORAZ Z RAIFFEISEN

  Czytaj więcej
 • 01.08.2023

  Zwolnienie z obowiązku płacenia rat

  Czytaj więcej
 • 31.07.2023

  Wyższe wykształcenie a nieważność kredytu frankowego [ADL na YT]

  Czytaj więcej

Skontaktuj się

jeśli potrzebujesz porady prawnej

Anna Diaby-Lipka
Kancelaria Adwokacka

Adres

ul. Chmielna 21/19
00-021 Warszawa
NIP 739-323-14-20
REGON 141635930

Zobacz na mapie

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 09.00 – 17.00

PORADY PRAWNE – KONSULTACJE ONLINE

Teraz możesz rezerwować terminy i zarządzać nimi za pomocą naszej strony rezerwacji →  TUTAJ 

 

Dane kontaktowe

+48 536 041 930 biuro@adl-kancelaria.pl

Dane do przelewu

Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka
ul. Chmielna 21/19,00-021 Warszawa
numer rachunku bankowego: 16 1140 2017 0000 4702 0913 9942
bank: mBank S.A. poprzednio BRE BANK S.A. (bankowość detaliczna) Łódź, skrzynka pocztowa 2108, 90-959 Łódź, Polska
ul. Chmielna 21, 00-021 Warszawa, Polska